Landsbygdsnätverket
I bakgrunden syns en persons händer, i ett vetefält. Orden Livsmedelsstatistik, offentlig sektor är inlagda över bilden. Foto: KIRILL RYZHOV, Mostphoto

SILO samlar statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor

Aktuellt

SILO är ett systematiskt arbete för att samla in, sammanställa och publicera statistik över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor.

Här kan du läsa MATtankens artikel: Resultat från SILO-arbetet.

Här kan du läsa den uppföljande artikeln: Mer data från SILO-databasen.

Vad är det som händer?
Torsdag den 25 januari fick landets kommuner förfrågan om att lämna in uppgifter över vilka livsmedel som köptes in 2023. Mejlet adresserades till den i kommunen som har kunskap om vilka livsmedel som köpts in.

Hur lämnar kommunen sina uppgifter?
Den statistik vi efterfrågat finns i de allra flesta fall tillgänglig via kostdatasystem alternativt via upphandlad grossist/leverantör. Den efterfrågade informationen sänds i Excel-format till mejladressen: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se.

Om inköp gjorts som inte finns med i den huvudsakliga sammanställningen, exempelvis inköp av livsmedel från lokala leverantörer, önskar vi om möjligt även uppgifter kring detta. Kompletterande underlag - Mall Excel, 335.8 kB. (Excel, 335.8 kB. När du klickar på länken laddas filen ner direkt till din dator.)

Om flera kommuner samverkar kring upphandling och inköp – hur lämnas uppgifterna?
I de fall där det finns kommunsamverkan kring upphandling och inköp så går det bra att en person lämnar statistik för flera kommuner. Det är viktigt att det är tydligt vilka uppgifter som hör till vilken kommun. 

Vem tar emot och hanterar uppgifterna?
Jordbruksverkets statistikenhet tillsammans med MATtanken vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Har ni samrått med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kring den nationella pilotinsamlingen av livsmedelstatistik?
 Ja, samråd kring insamlingen har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt SFS 1982:668 om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

SILO står för: StatistikInsamling av Livsmedelsinköp till Offentlig sektor.

Syftet med SILO är att samla in och sammanställa statistik för att få kunskap och kunna följa utvecklingen över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor.

Arbetet med SILO startade som ett pilotprojekt som pågick från våren 2022 till sommaren 2023. I pilotprojektet togs en metod fram som sedan användes för insamling och publicering av livsmedelsstatistiken. Arbetet resulterade i att det nu finns en databas, den så kallade SILO-databasen, där kommunernas livsmedelsstatistik från 2022 är inlagd.

I januari och februari 2024 pågår insamling av kommunernas livsmedelsstatistik från 2023.

I april blir SILO-databasen publik. Lanseringen sker i ett digitalt möte, 9 april, kl. 13.30-14.30. Mer information kommer.

Läs mer om bakgrunden till SILO i avsnitt 8. Bakgrund - så började det.

En samlad statistik över livsmedelsinköpen till offentlig sektor finns inte sedan tidigare. Det finns många intressenter från alla led i kedjan som har intresse av denna information.

Att med SILO som grund kunna analysera den konsumtion som finansieras av skattemedel är viktigt för att kunna följa upp målen inom exempelvis livsmedelsstrategin, folkhälsomålen, de nationella miljömålen och i genomförandet av handlingsplanen för Agenda 2030. Stärkt försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap är andra områden där de offentliga inköpen av livsmedel har en viktig roll att fylla.

SILO bidrar till transparens eftersom det blir synligt vad som köps in för alla led i livsmedelskedjan. Inköpsstatistik kan på sikt bidra till innovation och bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Datan underlättar även benchmarking mellan kommunerna.

Vad som serveras i offentligt finansierade restauranger är dessutom en inspirationskälla för annan livsmedelskonsumtion. Det som finns på de offentliga tallrikarna kan påverka såväl hushållens matvanor som vad som efterfrågas i privata restauranger.

Förfrågan gäller uppgifter om vilka livsmedel som köpts under föregående år. Förfrågan gäller alla livsmedelsinköp som gjorts i kommunen. Se nedan vilka uppgifter som efterfrågas.

 • Varuområde (endast djupfryst, färskvaror/kylvaror, kolonial/speceri och nutrition).
 • Huvudgrupp (exempelvis mejerivaror).
 • Varugrupp (exempelvis lättmjölk).
 • Leverantör.
 • Leverantörens artikelnummer.
 • Artikelnamn (exempelvis Lättmjölk 10 L Bib).
 • Producent.
 • Märke.
 • Kronor.
 • Kilo.
 • Ekologiskt.
 • MSC.
 • Kravmärkt.
 • Produktens tillverkningsland.
 • Råvarans ursprungsland.

För 2022 finns statistik från 223 kommuner inläst i SILO-databasen. Ambitionen är att statistik från samtliga 290 kommuner ska finnas med i framtiden. Se vidare avsnitt 9. SILO i framtiden.

Typ av måltidsorganisation. Många av kommunerna har en kommunövergripande måltidsorganisation. I de flesta fall är det därifrån som livsmedelsstatistiken lämns. Tillgången till digitala stödsystem och hur man har organiserat måltidsverksamheten påverkar kommunernas möjlighet att lämna statistik över samtliga livsmedelsinköp. MATtankens/Jordbruksverkets bedömning är att vi får del av huvuddelen av livsmedelsinköpen.

Kompletteringsköp. De kompletterande livsmedelsinköp som kommunerna gjort i vanlig matvarubutik eller via beställning på nätet finns inte med i SILO.

Måltider på entreprenad. Hur stor andel av måltidsverksamheten som är utlagd på entreprenad skiljer sig mellan kommunerna. I de allra flesta kommuner drivs måltidsverksamheten helt och hållet i kommunal regi men det finns enstaka kommuner där allt är utlagt på entreprenad. Statistik över de livsmedelsinköp som görs av privata aktörer finns i dagsläget inte med i SILO.

 • I framtiden kan även de livsmedel som köps in av privata aktörer kunna ingå i statistiken. För att göra detta möjligt krävs att kommunerna avtalar med sina upphandlade entreprenörer att de ska tillhandahålla denna statistik.

Kommunernas livsmedelsstatistik kommer att samlas in årligen. Förfrågan går ut i början året – gällande föregående års inköp. Den insamlade datan publiceras sedan, senare under våren.

I Jordbruksverkets rapport 2021:3 Hållbara livsmedelssystem – definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.nämndes behovet av förbättrad statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i offentlig sektor.

Våren 2022 beviljades MATtanken medel från EU:s Landsbygdsprogram, till arbetet med SILO. Statistikenheten vid Jordbruksverket tillsammans med MATtanken fick i uppdrag att driva ett pilotprojekt med syfte att hämta in, samla och publicera livsmedelsstatistik, offentlig sektor. Pilotprojektet avgränsades till att hantera kommunernas livsmedelsstatistik. De första provkörningarna av pilotversionen av SILO-databasen genomfördes på hösten. Livsmedelsstatistik från 34 kommuner utgjorde grunden i piloten. I november var pilotversionen av SILO-databasen på plats. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 15 december om status i arbetet med SILO. Länk till annan webbplats.

I början av 2023 ombads alla kommuner i landet att lämna uppgifter över inköpta livsmedel från föregående år (2022), som en del av pilotprojektet. Därefter följde arbete med att tanka in all data i SILO-databasen och att på olika sätt presentera hur det gått med arbetet i pilotprojektet. Läs nyheten: Lyckad pilotinsamling av livsmedelsstatistik. Länk till annan webbplats. Kommunerna fick möjlighet att återkoppla kring insamlingen.

I slutet av sommaren övergick SILO från att vara ett pilotprojekt till att bli en del av MATtankens ordinarie arbete i samarbete med statistikenheten vid Jordbruksverket. Under hösten fortsatte MATtanken arbetet kring presentation av resultat, metod- och kvalitetsutveckling samt förberedelser för insamlingen av nästa insamling.

I januari-februari 2024 pågår insamlingen av 2023 års livsmedelsstatistik.

I april 2024 är planen att livsmedelsstatistiken från både 2022 och 2023 blir publik.
Lanseringen sker i ett digitalt möte den 9 april, kl. 13.30-14.30. Mer information om lanseringen kommer.

Successivt under arbetets gång utvecklas metoden och SILO-databasen fylls på med årlig statistik från kommunerna.

Målsättningen är att vidga SILO till att omfatta även regionernas livsmedelsstatistik. Längre fram kan det bli aktuellt att samla in statistik kring livsmedelsinköp även från statliga myndigheter.

Har du frågor om SILO, skicka e-post till:
livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Du kan också ringa Eva Sundberg, projektledare MATtanken. Tel. 073‑232 55 70.

Eva Sundberg framför ett diagram, projicerat på en vägg.

– En kontinuerlig insamling ger förutsättningar för att mäta, följa upp och genomföra benchmarking. Livsmedelsstatistik - offentlig sektor, ger även svar på om det ser olika ut i olika delar av landet och ger möjlighet att följa utvecklingen över tid, säger Eva Sundberg, MATtanken.

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling