Landsbygdsnätverket

Silos nästa fas: nationell pilotinsamling av livsmedelsstatistik

Sveriges kommuner kommer inom kort att bli ombedda att lämna in uppgifter över statistik för inköpta livsmedel 2022.

Saranda Daka

Saranda Daka.

Insamlingen av statistiken sker inom ramen för Silo-projektet, som drivs av MATtanken tillsammans med Jordbruksverkets statistikenhet.

I samarbete med 34 kommuner har projektet under hösten byggt upp och testkört en pilotdatabas. 

– Nu är det dags för nästa fas. Planen är att i februari kontakta samtliga kommuner. Genom att sända in statistik kring inköp av livsmedel under 2022 hjälper kommunerna oss att testa själva metoden vi använder för insamling och inläsning av datan, säger Saranda Daka vid Jordbruksverkets statistikenhet, som projektleder arbetet med Silo i pilotfasen.

Eva Sundberg

Eva Sundberg.

– Vi hoppas att så många kommuner som möjligt vill vara med och hjälpa till att testa insamlingen av livsmedelsstatistik, säger MATtankens Eva Sundberg

Insamlingen är del av en långsiktig plan för att genom Silo-projektet tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik för offentliga sektorn.

– I dagsläget finns inget enkelt sätt att mäta och följa upp inom detta område. Det är först när det finns nationell data som det blir möjligt för olika aktörer att få kunskap om vilka livsmedel som köps in och göra uppföljningar av målen exempelvis i den nationella livsmedelsstrategin, folkhälsomål och Agenda 2030, fortsätter Eva.

– Livsmedelsstatistiken möjliggör även benchmarking mellan kommuner och regioner. Transparensen kring de offentliga inköpen är viktig även för tidigare led i kedjan eftersom det blir synligt för producenter och livsmedelsföretag vad som köps in, avslutar hon.

MER INFORMATION OM INSAMLINGEN

Läs mer på vår sida med information och frågor och svar.

Senast uppdaterad